• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

anukulนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา


วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 27 มีนาคม 2500 อายุ 56 ปี
ภูมิลำเนา จังหวัดสุโขทัย
การศึกษา
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (นิด้า)
การฝึกอบรมที่สำคัญ
- สถาปนิก รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการปกครอง
- ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 17 กรมโยธาธิการ
- นักบริหารงานผังเมือง รุ่นที่ 2 กรมการผังเมือง
- Land Readjustment Project Jica (ประเทศญี่ปุ่น)
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 32 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- เสริมสร้างสมรรถนะหลักการบริหาร รุ่นที่ 5 สำนักงาน ก.พ.
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย
ประวัติการรับราชการ
- 1 สิงหาคม 2533 – 23 มีนาคม 2538 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุโขทัย
- 24 มีนาคม 2538 – 1 พฤศจิกายน 2542 ผังเมืองจังหวัดสุโขทัย (เจ้าหน้าที่บริหารผังเมือง 8)
- 2 พฤศจิกายน 2542 – 19 ตุลาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองกรุงเทพฯ
- 20 ตุลาคม 2543 – 8 มีนาคม 2544 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองอุตรดิตถ์
- 27 มกราคม 2546 – 28 มกราคม 2547 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
- 14 มกราคม 2548 – 30 มีนาคม 2548 เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- 31 มีนาคม 2548 – 26 มีนาคม 2549 ผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- 27 มีนาคม 2549 – 15 กุมภาพันธ์ 2550 ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ(นักผังเมือง 9)
- 16 กุมภาพันธ์ 2550 -16 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค (นักผังเมือง 9)
- 17 ตุลาคม 2551 – 21 มิถุนายน 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
- 22 มิถุนายน 2552 – 28 ธันวาคม 2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- 29 ธันวาคม 2554 -30 กันยายน 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
- 1 ตุลาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ. 2553 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

เขียนโดย จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าแรกข้อมูลผู้บริหารประวัติผู้บริหารประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

site map

wcag1AAA   sitemap logo direction  

 

ที่อยู่ :  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
 เบอร์โทรศัพท์ 038-512520 ต่อ 118 โทรสาร 038-814430 Hotline มท. 32920 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    กลับด้านบน...(หน้าแรก) Home-icon