• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ITA2565

Rb1c91225b5b857362f697ef3d0a30e62[กลับไปที่หน้าแรก]  [กลับไปที่หน้าหลัก ITA]

ข้อมูล “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT” : O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bannerlined

◊ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉ.2 พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544

bannerlined

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ

6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

7. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

8. สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ

10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

11. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

12. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

13. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

14. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

17. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

19. สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

20. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

21. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ

22. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

23. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ

24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

25. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

27. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

28. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

29. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

30. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

31. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

bannerlined

sitemap icon

Main Menu