• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA2565

Rb1c91225b5b857362f697ef3d0a30e62[กลับไปที่หน้าแรก]  [กลับไปที่หน้าหลัก ITA]

ข้อมูล “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT” : O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bannerlined

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ

6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

7. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

8. สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ

10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

11. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

12. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

13. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

14. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

17. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

19. สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

20. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

21. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ

22. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

23. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ

24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

25. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

27. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

28. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

29. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

30. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

31. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

bannerlined  

sitemap icon

Main Menu