• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA2565

Rb1c91225b5b857362f697ef3d0a30e62[กลับไปที่หน้าแรก]  [กลับไปที่หน้าหลัก ITA]

ข้อมูล “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT” : O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bannerlined

 

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ► หนังสือเชิญชวนให้มาเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก/อาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก/อาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตั้ง ณ ห้องควบคุมที่อยู่ภายในห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์

 ► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสภาพ รวมถึงบำรุงรักษารถยนต์ราชการยี่ห้อ Mitsubishi ทะเบียน กค 9888 ฉะเชิงเทรา เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 ► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการยี่ห้อ Toyota ทะเบียน 8 กฮ 4609 กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 ► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กก 6262 ฉะเชิงเทรา

 

bannerlined

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ

6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

7. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

8. สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ

10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

11. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

12. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

13. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

14. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

17. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

19. สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

20. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

21. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ

22. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

23. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ

24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

25. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

27. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

28. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

29. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

30. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

31. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

bannerlined

sitemap icon

Main Menu