• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA2565

Rb1c91225b5b857362f697ef3d0a30e62[กลับไปที่หน้าแรก]  [กลับไปที่หน้าหลัก ITA]

ข้อมูล “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT” : O23
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bannerlined

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน
2564 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
             

 

bannerlined

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน
2564 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
    ฉะเชิงเทรา
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
    ฉะเชิงเทรา
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
3. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
    จังหวัดฉะเชิงเทรา
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัยจังหวัดฯ
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

6. สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
    ท้องถิ่นจังหวัดฯ

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
7. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
8. สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
       แรงงานจังหวัดฯ
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
10. สำนักงานพลังงานจังหวัด
       ฉะเชิงเทรา
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
11. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
       จังหวัดฉะเชิงเทรา
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
12. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
13. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
14. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
15. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา  pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
16. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
       ฉะเชิงเทรา
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
17. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
       ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
18. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
       และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
20. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
       ฉะเชิงเทรา
pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

23. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

24. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

25. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

26. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

27. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

28. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

29. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon

31. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon pdficon
             

 

bannerlined

sitemap icon

Main Menu