• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

จ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

วันนี้( 15 ส.ค.65) เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ(น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ
โดยประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ สั่งการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
จากนั้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 (Trafficking in Persons (TIP)Report) ประจำปี 2022 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2 ) คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ และแจ้งผลการพิจารณาคดีที่ได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 2 ราย และรายงานข้อมูลสถิติการจับกุมดำเนินคดี/การคุ้มครองช่วยเหลือ และการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

sitemap icon

Main Menu