• banner
 • แบนเนอร์ 2
 • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
 • banner1
 • picsarakang
 • งานประจำปี
 • bannerprccs1
 • banner_ccs4.0
 • hinsorn1

กิจกรรมข่าว กอ.รมน.จว.ฉช.

วันนี้ ( 28 ก.ย.65 ) เวลา 11.30 น.ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบนโยบาย เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านความมั่นดง ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของหน่วยงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน" โดยมีพันเอก ประคอง ปิ่นพาน รองผอ.กอรมน.จ.ฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการมอบนโยบายฯ ตาม โครงการติดตาม และประเมินผล "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ของ กอรมน.จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างให้กับทุก ๆ หน่วยที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง โดยกำหนดให้ "การบริหารจัดการ แผน ตำบล มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ประเด็นเร่งด่วน โดยการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งในประเด็นการบริหารจัดการได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย และ กอ.รมน. รับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตาม และ ประเมินผล โดยกอ.รมน. ได้จัดทำแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจการขับเคลื่อน 4 ประการ ได้แก่ การติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ /การบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา /การอำนวยการ/ประสาน/เสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา การติดตามและประเมินผล ซึ่ง กอ.รมน. ส่วนกลาง กอ.รมน. ภาค และ กอ.รมน. จังหวัด ตลอดจนหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้นำพันธกิจ และภารกิจดังกล่าวเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ขอเชิญร่วมจับจ่ายใช้สอย "ตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 1" 🥬🥩🍖🌰🍉🍎
วันที่ 22-28 กันยายน 2565 ณ สนามยิงปืนกองพันทหารราบที่ 2 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันนี้ (11ส.ค.65) เวลา13.30 น. ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนวาระการประชุม ของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ให้ “การสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนา สร้างสรรค์ ทุ่มเท เสียสละการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ จนสามารถทำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาให้กับ จังหวัดอื่นๆ
ได้แก่ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ในด้านการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในส่วนของ ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่4 กอ.รมน. เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ ให้ตระหนักรู้ในการลดพลังงานที่มาจากฟอสซิล ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานบริสุทธิ์แทน เช่นพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล เป็นต้น บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน ที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและระดับสากล โดยต่อยอดจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขยายตัวสู่ธุรกิจลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ กอ.รมน. ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จำนวน 76 คน ศึกษาดูงานโรงงานอมิตาเทคโนโลยี ฯ พร้อมทั้งได้จัดให้คณะได้มีโอกาส สัมผัสเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยการเดินทางโดยเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในพื้นที่อำเภอบางปะกง และในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
นายกฤษดา มหาวิริโยทัย ประธาน ผญบ.ม.12 ต.บางแก้ว อ.เมือง และประธาน พคบ. กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทราเป็นแกนนำร่วมกับคณะกรรมการรุ่น ร่วมกันบริจาคเงินพร้อมเข้าพื้นที่กำกับดูแลการทำงาน การทำตลาดนัดประชารัฐ ในพื้นที่ของหน่วยทหาร และร่วมงานในการลงพื้นที่ตามเป้าหมายของโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ของ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้เป็นอย่างดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
และนายพสธร พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบของ กอ.รมน.ภาค 1 คือตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผลงานโดดเด่น ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 1 ในการนำเสนอผลงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในวลี “ท่อก๊าชมั่นคงประชาชนอุ่นใจ” กับนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและยังแกนนำร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทราในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสารพิษในพื้นที่ ของบริษัทไมด้า1 ที่ตกค้างได้สำเร็จเป็นตัวอย่างให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางปะกง และในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

วันนี้( 15 ส.ค.65) เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ(น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ
โดยประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ สั่งการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
จากนั้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 (Trafficking in Persons (TIP)Report) ประจำปี 2022 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2 ) คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ และแจ้งผลการพิจารณาคดีที่ได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 2 ราย และรายงานข้อมูลสถิติการจับกุมดำเนินคดี/การคุ้มครองช่วยเหลือ และการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565


วันนี้ (26 ก.ค.65) เวลา 13.00 น . ที่ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้BCGโมเดล กับศาตราจารย์(วิจัย) ดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายวิบูลย์พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย นางสมจิตร์พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้
ซึ่งความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการบูรณาการร่วมกันส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน โดยขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ BCG โมเคล โดยจะร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ วัสดุเหลือทิ้ง และการจัดการขยะชุมชนให้เป็น "Zero waste" ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร อันจะทำให้เกิดการพัฒนายกระดับให้เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 1. กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทราเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในห้วงฤดูฝน ปี2565
 2. ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ กอ.รมน. ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 76 คน
 3. คณะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชม บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (2)
 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จาก 12

sitemap icon

Main Menu