• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (ครั้งที่ 1)

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แก้ไข ครั้งที่ 1)

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

- ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของสำนักงบประมาณ

- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (28 พ.ค. 64)

- การนำเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (เสนอกระทรวงมหาดไทย 10 มิ.ย. 64)

- การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1

 


 

- คู่มือแนวปฏิบัติ (Guideline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Power Point)

- เล่มคู่มือแนวปฏิบัติ (Guideline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

- แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

- แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมูลโครงการ

- บัญชีราคามาตรฐาน

- ระเบียบ และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง

 

qr pro ccs

 

 

sitemap icon

Main Menu