• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2565 World Rabies Day 2022 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 
วันนี้ (15 กันยายน 2565) ที่บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณรงค์ ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2565 World Rabies Day 2022 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่นำสุนัข และแมว มารับบริการฉีดวัคซีน และผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิด เป็นจำนวนมาก
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานเสาวภา มหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร มาโดยตลอดในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การบริการด้านการคุมกำเนิดเพื่อลดประชากรสุนัขและแมวจรจัด เพื่อมุ่งให้อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ลดลง ซึ่งในปี 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
โดยกิจกรรมหนึ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์ความรู้ สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน คือการจัดโครงการ "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน" ขึ้นเป็นประจำทุกปี ทางกรมปศุสัตว์จึงได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์และจัดงาน "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (World Rabies Day 2022)"ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเน้นให้มีกิจกรรมในการเผยแพร่ผลงานทางด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การบริการฉีดวัคซีน และการผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิดให้ประชาชนมีความตื่นตัวรับรู้ข่าวสารของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เสมอ

sitemap icon

Main Menu