• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมออนไลน์ Application “Microsoft Team” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันนี้ (13 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) นางฐิตารีย์ จั่นทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ร่วมประชุมออนไลน์ Application “Microsoft Team” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ร่วมด้วย เหรัญญิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
โดยในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบประกอบไปด้วย การมอบหมายและส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกเหล่ากาชาดที่พ้นจากตำแหน่ง การขอเหรียญกาชาด การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565

sitemap icon

Main Menu