• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ฉะเชิงเทราจัดเวทีซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม แก่เกษตรกรคลองหลวงแพ่ง


วันที่ 6 ก.ย.65 ที่วัดสุทธาวาส ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรอำเภอจัดเวทีซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม แก่เกษตรกรคลองหลวงแพ่งโดยใช้การจัดทำ “เข็มทิศสร้างสุข นำทางการพัฒนา” และใช้ “Smart A4” วางแผนฐานคิดการพึ่งตนเอง เพื่อระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเลี้ยงปลาตำบลคลองหลวงแพ่ง จำนวนกว่า 100 ราย ให้สามารถนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้ พร้อมทำแผนที่สามารถดำเนินการได้บนฐานคิดการพึ่งพาตนเองสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้เครื่องมือหาแนวทางการพัฒนาจากเกษตรกรและกระบวนการ จัดเวทีชุมชน ให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
โดยมีนายทรงศักดิ์ วงค์ภูมิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศน์และชุมชน ผศ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคลองหลวงแพ่ง และ นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมฯ
ทั้งนี้ ตำบลคลองหลวงแพ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตำบลนำร่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ รองรับการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองปราดเปรื่องและยั่งยืน ตามนโยบายจังหวัดฉะเชิงเทราและพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกและส่งเสริมการใช้พื้นที่ตำบลคอลงหลวงแพ่งให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งส่งเสริมให้พื้นที่ใกล้เคียงชุมชนรอบข้างให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ เอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและให้มีพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

sitemap icon

Main Menu