• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ " โคก หนอง นา" ฯ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม การเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ " โคก หนอง นา" และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2565# ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชน เพื่อกลับไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชน (ครู ข) ขยายความรู้สู่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนทั้ง 14 หมู่บ้าน
ภาพ/ข่าว : โชติกา ธนาโชติจินดา งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะขนุน

sitemap icon

Main Menu