• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

นายกเหล่ากาชาดฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน ภายใต้โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย จำนวน 150,000 บาท

วันนี้ (6 กันยายน 2565) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานรับมอบเงิน ภายใต้โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวชฎาภรณ์ วงศ์ชีวะ ผู้จัดการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) BAM เป็นตัวแทนในการมอบเงิน จำนวน 150,000 บาท
ซึ่งโครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้มีบ้านที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการอยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำนวน 5 หลัง รวมถึงเพื่อการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนในสังคม และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ BAM ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยกลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็นผู้ยากไร้ที่มีปัญหาในเรื่องบ้านพักอาศัยเสื่อมโทรม ไม่มั่นคงถาวร และเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับปลูกสร้างบ้านดังกล่าวจำนวน 5 ราย ต้องมีบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสำนักงาน BAM ตั้งอยู่ และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อที่สมควรได้รับการช่วยเหลือของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
โดยในจังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบ้านของ นายสำราญ มีคุณ เลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

sitemap icon

Main Menu