• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

การประชุมโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565

วันนี้ (6 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ2565 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานซองทุกภาคส่วน
ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงกำหนดให้มีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัยประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานปฏิบัติหลัก และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว

sitemap icon

Main Menu