• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

การฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือ

วันที่ 5 -9 ก.ย. 65 ผอ.ปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ร่วมกับ นายกกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน จัดการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชน กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้แก่ผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประชาชนผู้สนใจประกอบอาชีพช่างแอร์ในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน และพื้นที่ใกล้เคียง ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจ้างงาน สถานที่ดำเนินการ ณ อบต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

sitemap icon

Main Menu