• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

คนแห่ขอพระพระพิฆเนศปางยืนคลองเขื่อน

ช่วงระหว่างวันที่ 31 ส.ค – 9 ก.ย. 2565 เป็นช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี หรือวันเกิดพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ตามหลักความเชื่อของศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่พระพิฆเนศ เสด็จลงมาให้พรแก่ผู้มีจิตศรัทธา บนโลกมนุษย์
ที่อุทยานพระพิฆเนศปางยืน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมาขอพระพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ อย่างคึกคัก
พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่อุมา ดังนั้น อุทยานแห่งนี้จึงมีรูปสักการะ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้จุดเทียนดอกไม้ เพื่อขอพรพระศิวะ และพระแม่อุมา
พระพิฆเนศองค์ยืน เนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 30 เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกันเกือบ 40 เมตร โดดเด่นท่ามกลาง ธรรมชาติของสวนเกษตรของชาวบ้าน เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย เนื่องจากประติมากรรมของ พระพิฆเนศ องค์นี้มีสิ่งที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือ พืชพรรณและธัญญาหาร ดังนี้ กล้วย ยอดอ้อย มะม่วง ขนุน และที่พระบาทมีหนูกอด ลูกมะพร้าวซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน
การจัดสร้างจะต้องมีการหล่อในแต่ละส่วนขององค์พระพิฆเนศ จำนวนทั้งสิ้น 854 ชิ้น ในแต่ละครั้งที่หล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศจะมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต และในการหล่อ องค์พระพิฆเนศวาระต่างๆ มีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้องตามหลักพิธีกรรม
ส่วนใหญ่ผู้ที่มีจิตศรัทธา พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เดินทางมาขอพระช่วงเทศกาล คเณศจตุรถี ช่วงนี้จะขอพรเกี่ยวกับการทำธรุกิจ ชีวิตส่วนตัว การขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นต้น
สำหรับของไหว้พระพิฆเนศ ส่วนใหญ่ เป็น นม ผลไม้ กล้วย อ้อย ซึ่งทางอุทยานฯ ได้เตรียมไว้ให้ แล้วแต่จะทำบุญ หรือหากจะนำมาเองก็ได้ ตามแต่สะดวก
โควิตเริ่มซา เชิญชวนมาไหว้ขอพระพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รับเอาสิ่งดี เข้ามาในชีวิต พิชิตอุปสรรคสู่ความสำเร็จตลอดปีตลอดไปนะคะ

sitemap icon

Main Menu