• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จัดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ)

วันนี้ (31 ส.ค.65) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ) โดยมี นายประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 40 คน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถกระจายการพัฒนาทักษะอาชีพออกไปยังทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งเพื่อเป็นการหนุนเสริมมิติการพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อพัฒนานากลุ่มทักษะวิชาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรม New - S-curve
ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดโครงการฯ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้โชว์ฝีมือสาธิตการปรุงอาหาร เมนู “ผัดไทยกุ้งสด” และสาธิตการทำขนม “ พุดดิ้งมะพร้าวนมสด” อาหารเพื่อสุขภาพ เปิดตลาดแรงงานพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย

sitemap icon

Main Menu