• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (31 ส.ค.65) ที่วัดโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก และคณะพระเถรานุเถระคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการฯโดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะสงฆ์ ข้าราชการ และคณะกรรมการโครงการฯ ของหมู่บ้าน ร่วมถวายการต้อนรับ
ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชิงบูรณาการของภาครัฐและคณะสงฆ์จังหวัด โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักศีล 5 ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและทำให้สังคมเกิดสันติสุข อีกทั้งได้มีการส่งเสริมให้คนรักษาศีลอย่างแท้จริง

sitemap icon

Main Menu