• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา นำโดยนายปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการฯ จัดการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา นำโดยนายปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการฯ จัดการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชน กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา) โดยฝึกระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังแรงงานมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจ้างงาน แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

sitemap icon

Main Menu