• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 1

วันนี้ (22 กันยายน 2565) บริเวณพื้นที่สนามยิ่งปืน ช พัน 2 พล.ร.๒ รอ. ถนนศรีโสธรตัดใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 1 ร่วมด้วย นายพูลทรัพย์สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.พล.ร.11 รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฝ่ายทหาร) ผบ.ช.พัน. 2 พล.ร.2 รอ. ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชาการ คณะกรรมการฯ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯนี้ ทาง กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการบูรณาการ กับ ส่วนราชการทุกภาคส่วน และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น โดยการจัดทำตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จากทุกภาคส่วน เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ จาก หน่วยงานราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเอกชน หลักสูตร พคบ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดสมานรัตนาราม จัดทำการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวจนเสร็จสิ้น และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการนำร่องเบื้องต้น ของการจัดกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมเศรษฐกิจ ให้กับประชาชน์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า ภายหลังการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ บรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ให้กับประชาชน ตามสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ซึ่งมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และได้สั่งการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเร่งด่วน และหากการดำเนินการในกิจกรรมเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ จะทำการบูรณาการ ให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป
ซึ่งกิจกรรม ตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2565 เวลา 12.00 – 20.00 น.

sitemap icon

Main Menu