• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯแปดริ้วนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันนี้ (22 ก.ย. 65) เวลา14.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมสมุข ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองจะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอเมือง โดยมี นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 40 ทุน พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แกโรงเรียนวัดเที่ยงพิมสมุข และรับชมวีดิทัศน์การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับชมวีดิทัศน์แนะนำ 1 อำเภอ 1 โมเดลเซียน ปลากะพง ผู้ใหญ่จ้อย ตำบลบางเตย และรับชมวีดิทัศน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนบางขวัญ ตำบลบางขวัญ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พบปะพูดคุยพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตามโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

sitemap icon

Main Menu