• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

วันนี้ ( 21 ก.ย.65 ) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี พร้อมด้วยนายวิจารณ์ เหล่

วันนี้ ( 21 ก.ย.65 ) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี พร้อมด้วยนายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบเสื้อสะท้อนแสง และกระบองไฟ ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และโรงเรียนดัดดรุณี เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ข้ามถนน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมคณะ เดินทางไป ณ บริเวณทางม้าลาย หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมรณรงค์ พร้อมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ชื่อ "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ที่กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือน เป็นเป้าหมายในการรณรงค์ เพื่อร่วมกันสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง จนเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ พร้อมถือป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การหยุดรถให้คนข้าม เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมวกนิรภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา เพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ตามวาระจังหวัดฉะเชิงเทรา และแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการข้ามถนนทางม้าลาย ให้แก่ผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนน เพื่อมุ่งสู่การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากรให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2570

sitemap icon

Main Menu