• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการจัดงานมหกรรมด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย

วันนี้ (20 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานโครงการจัดงานมหกรรมด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ร่วมด้วย นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจด้านครอบครัว ในการพัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง และเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศได้
ซึ่งในปี 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานมหกรรมด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” โดยภายในงานประกอบไปด้วย พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด แม่ดีเด่นระดับจังหวัด ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 – 2565 และการเสวนาหัวข้อ “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัย (Family Friendly Society)”

sitemap icon

Main Menu