• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ฉะเชิงเทรามอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีชุมชน คนดีศรีองค์กร และคนดีศรีอำเภอคุณธรรมต้นแบบ และมอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันนี้ (20 ก.ย.65) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์กาเรียนรู้เมืองละเชิงเทรา KCC อำเภอเมืองฉะชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีชุมชน คนดีศรีองค์กร และคนดีศรีอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัด ฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 43 แห่ง องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 64 แห่ง และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 118 แห่ง และมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 3 ชุมชน เพื่อเป็นขวัญและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ตลอดจนเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสูการเป็นองค์กรคุณธรรมในระดับต่าง ๆ ที่สามารถเป็นแรงจูงใจ และแบบอย่างที่ดี
ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ขึ้นในวันนี้ โดยพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับต้นแบบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ตลอดจนเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนเกิดการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สามารถ เป็นแรงผลักดัน และเป็นแบบอย่างที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทราเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2565 คือ "สังคมไทย เป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องเกิดจากการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจกับทุกท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

sitemap icon

Main Menu