• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรม “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และวันประมงแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565”

วันนี้ (19 กันยายน 2565) ที่วัดพงษาราม ตำบล เกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และวันประมงแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565” ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอพนมสารคาม กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำคลองท่าลาด และนักเรียนโรงเรียนวัดพงษาราม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประพาสทางเรือ เยี่ยมพสกนิกรคลองแสนแสบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 จากท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาศ ไปจนถึงประตูท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลา 6 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 จึงกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกๆปี เป็น "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ" ในขณะเดียวกันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เปลี่ยนจากวันประมงแห่งชาติจากวันที่ 13 เมษายนของทุกๆปี เป็นวันที่ 21 กันยายน ของทุกๆปีเป็น "วันประมงแห่งชาติ"
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่คลองท่าลาด กิจกรรมเก็บผักตบชวา เพื่อพัฒนาคลองท่าลาด ให้คลองท่าลาด ซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนพนมสารคาม ให้มีความสะอาด รวมถึงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ ให้แก่ชุมชน ครัวเรือน ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

sitemap icon

Main Menu