• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

วุฒิสภาเดินหน้าติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปี 2565 พร้อมลงพื้นที่รับฟังแนวทางดำเนินงานฯ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ ( 16 ก.ย. 2565 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง นายณรงค์ รัตนานุกูล นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ นางดวงพร รอดพยาธิ์ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) ลงพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ รับฟังผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศปี 2565 การดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี 2565 การดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 การดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปี 2565 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของจังหวัด ปี 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2565
นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ขอรับทราบแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดปี 2566- 2570 และแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปี 2566 ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาที่ดินทำกิน ด้านการดำเนินงานตามแผน “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ และ ด้านการพัฒนาพื้นที่ EEC รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
จากนั้น เวลา 14.00 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน” หมู่ที่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับเกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับฟัง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะ ตามหน้าที่
และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

sitemap icon

Main Menu