• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการนิทรรศการหุ่นยนต์บริการและระบบอัจฉริยะ Robotics and AI Showcase 2022

วันนี้ (14 กันยายน 2565) ที่หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการหุ่นยนต์บริการและระบบอัจฉริยะ Robotics and AI Showcase 2022 ร่วมด้วย รศ.ดร.ดวงพร พู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางสาวกัลยาณี คงสมจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จํากัด หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
เนื่องจากปัจจุบันภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาต่อ ยอดสู่การเป็น “พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ซึ่งจะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน การพัฒนาดังกล่าว ครอบคลุมใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ดังนั้น การพัฒนาเมืองจำเป็นต้องมีการพัฒนาพลเมืองควบคู่กันไปเพื่อรองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้น โดยเน้นการใช้ เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานที่ขาดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่ออำนวยความ สะดวกด้านการผลิต โดยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการและระบบอัจฉริยะ จะเป็นเครื่องมือใน การเพิ่มการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเศรษฐกิจ
โครงการนิทรรศการหุ่นยนต์บริการและระบบอัจฉริยะที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมนิทรรศการ หุ่นยนต์บริการและระบบอัจฉริยะ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์บริการและระบบ อัจฉริยะ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ โดย ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ จำนวน 300 คน โดยมี บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จํากัด โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ และโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ มาร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วย

sitemap icon

Main Menu