• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต

วันนี้ ( 15 ก.ย.65) เวลา 09.30น. ที่ห้องเทพราช โรงแรมชันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้าง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และเกิดความโปร่งใส
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายหัวข้อ "การเป็นข้าราชการที่ดี" เพื่อให้ส่วนราชการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและหน่วยงาน โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
จากนั้น นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายหัวข้อ "ความโปร่งใสในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" และนายอนุซา อินทศร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายหัวข้อ หลักการ "ครองตน ครองคน ครองงาน" เพื่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมจังหวัด และการพิจารณาวางแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และทบทวนประมวลจริยธรรมจังหวัด

sitemap icon

Main Menu