• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

จ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (15 ก.ย.65) เวลา 11. 00 น. ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 4 / 2565 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา แก่คณะกรรมการฯ พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นการขจัดความยากจนโดยใช้ทีมปฏิบัติการแก้จน หรือทีมพี่เลี้ยง เพื่อเป็นคู่หูคู่คิดเป็นยาสามัญ เรียกว่ายาแก้จน เพื่อใช้ขจัดความยากจนของครัวเรือนยากจนในทุกมิติทั้ง 5,836 ครัวเรือน ให้ยากจน ความทุกข์โศกบรรเทาเบาบางและหมดสิ้นไปในเดือนกันยายน 2565
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา และรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ แปลงทะเบียน ที่ ฉช.504 อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

sitemap icon

Main Menu