• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ประธานการประชุม การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565
โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)” และแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 - 2570 ในการนี้ นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวจารุณี ชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน เป็นเลขานุการฯ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

sitemap icon

Main Menu