• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (12 กันยายน 2565) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนทุกรายได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 ราย และจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ราย รวม ทั้งสิ้น 22 ราย ซึ่งได้รับเงินจำนวนทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 44,000 บาท

sitemap icon

Main Menu