• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมชันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม และร่วมอภิปรายจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเรื่อง การยกระดับภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีขีดความสามารถมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ในเขต EEC โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 100 ท่าน ประกอบ ภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมรับฟัง แสดงความเห็น เพื่อกำหนดร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การปฏิบัติต่อไป

sitemap icon

Main Menu