• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่พบปะชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเปิดป้ายสำนักงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (1 กันยายน 2565) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวอสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก
โดยสำนักงานสมาคม อสม.เปิดทำการเมื่อ ปีพ.ศ.2556 โดยใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล อสม.ทั้งของ กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับนโยบายและร่วมกันวาง แผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี ที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทำงานของ อสม. โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) ทั้งในจังหวัด ฉะเชิงเทรา และทุกๆจังหวัดในประเทศไทย โดยเป็นที่ทำงานของสำนักงาน อสม. แห่งประเทศไทยเพื่อประสานงาน อสม.ทั่วประเทศ จำนวน 1,050,000 คน

sitemap icon

Main Menu