• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผวจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้แก่ผู้แทนศูนย์ฯ จำนวน 52 แห่ง

วันนี้ (2 ก.ย.65) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ KCC อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา(รุ่นที่ 2) พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้แก่ผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ อำเภอบางคล้า อำเภอเมือง อำเภอราชสาส์น อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอคลองเขื่อน จำนวน 52 แห่ง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 จำนวน 2 รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสามารถขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) แล้วจำนวน 102 แห่ง ใน 11 อำเภอ

sitemap icon

Main Menu