• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดงานสมัชชาแปดริ้ว เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ตอน “พลเมืองตื่นรู้สู้วิกฤตโรคอุบัติใหม่ ด้วยอาหารปลอดภัยและพืชสมุนไพรชุมชน”

วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) ที่ห้องประชุมเทพราช โรงแรมซันทารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาแปดริ้ว เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ตอน “พลเมืองตื่นรู้สู้วิกฤตโรคอุบัติใหม่ ด้วยอาหารปลอดภัยและพืชสมุนไพรชุมชน” ร่วมด้วย นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม กว่า 200 คน
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิค 19 ทั่วโลกและประเทศไทย ทำให้หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านปกครอง เครือข่ายภาครัฐ สถาบันวิชาการ ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมบทบาทร่วมรับผิดชอบและหนุนช่วยมาตรการของรัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีการจัดทำข้อตกลงร่วมหรือมาตรการร่วมสู้ภัยโควิค 19 ของแต่ละตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นการนำมาตรการของภาคประชาชนที่เข้าใจง่ายมาหนุนช่วยมาตรการภาครัฐที่กลายเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสานพลังและบูรณาการภารกิจ เครือข่าย เครื่องมือ องค์ความรู้และงบประมาณของภาคยุทธศาสตร์ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมของประชาชนหรือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ สู้ภัยโรคอุบัติใหม่ ด้วยความมั่นคงด้านอาหารและสมุนไพรชุมชน ในพื้นที่ ระดับหมู่บ้านและตำบล รวมถึงให้ความรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากภาวะตื่นกลัว เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว สังคม ด้วยกลวิธีการขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ และมีส่วนร่วมกำหนดมาตรการของประชาชนในการหนุนช่วยมาตรการต่าง ๆ ของรัฐรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ และเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะจังหวัดฉะเชิงเทราแบบมีส่วนร่วมอีกด้วย

sitemap icon

Main Menu