จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565


วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) ที่มุขด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพระราชภาวนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย นางจันทร์รัตน ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
เนื่องด้วยการไถ่ชีวิตโค ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นอภัยทานชีวิต ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นทานขั้นปรมัตถบารมี คือการให้ชีวิตเป็นทาน และการมอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรก็เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการทำบุญใหญ่ในการปล่อยชีวิตโค วัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงจัดให้มีการไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบเป็นกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเสมอมา และด้วยในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคนี้ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงจัดให้มีการไถ่ชีวิตโค จำนวน 71 ตัว งบประมาณรวม 2,130,000 บาท เพื่อมอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกร จำนวน 71 ท่าน และจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

sitemap icon

Main Menu