• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
  1. นายฉายฉาน           สังขนันท์
 137504   2. ว่าที่ ร.ต.สำเนียง     รามดิลก
  3. นายไพฑูรย์            จั่นครุฑ
 dr jarin   4. นายจรินทร์             สวนแก้ว
 PHOTO 3834 3807   5. นายกมล                มั่นภักดี
           6. นายดำริ                 ธีระกุล
           7. นายธำรงศักดิ์        บูรณะผลิน
           8. นายมนตรี              สงวนแก้ว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2534 - วันที่ 7 เมษายน 2535
 021   9. นายธวัช                สุวุฒิกุล  วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 - วันที่ 18 สิงหาคม 2535
10. นายสุทิน               บุญญาธิการ วันที่ 19 กันยายน 2535 - วันที่ 13 มิถุนายน 2537 
 ประภาศ 1        11. นายประภาศ           บุญยินดี  วันที่ 14 มิถุนายน 2537 - วันที่ 8 ตุลาคม 2538 
       12. นายศรีณรงค์          วสุนันต์  วันที่ 9 ตุลาคม 2538 - วันที่ 30 กันยายน 2540 
 sakon        13. นายสกล      เชาวนานานนท์  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 - วันที่ 12 ตุลาคม 2541 
 9644 107406956093748 44567480 n 1 14. นายจำลอง             โพธิ์สุข  วันที่ 12 ตุลาคม 2541 - วันที่ 23 ตุลาคม 2543 
 20100419174831sjyhm 15. นางกาญจนาภา       กี่หมัน  วันที่ 24 ตุลาคม 2543 - วันที่ 1 ตุลาคม 2544 
 tanee1         16. นายธานี        ปลูกเจริญ วันที่ 15 ตุลาคม 2544 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2546 
 006727 17. นายพิรสิญจ์             พันธุ์เพ็ง  วันที่ 16 กรกฎาคม 2546 - วันที่ 26 ตุลาคม 2547 
 13529075421352907560l 18. นางสุมิตรา               ศรีสมบัติ  วันที่ 26 ตุลาคม 2547 - วันที่ 20 ตุลาคม 2551 
 download 19. นายไพศาล              วิมลรัตน์  วันที่ 24 ตุลาคม 2551 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 
 kietisak 20. นายเกียรติศักดิ์         ตรงศิริ  วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 
 download 21. นายไพศาล              วิมลรัตน์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 6 ธันวาคม 2555 
 31 22. นางสาวสุนันท์          อังเกิดโชค วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 ธันวาคม 2556 
 Desktop 00002 23. นายกิตติพันธุ์           โรจนชีวะ  วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - วันที่ 9 ตุลาคม 2559 
 image0359 24. นายบำรุง                 รื่นบรรเทิง  วันที่ 30 มกราคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2560 
 boss61        25. นางสาวประภาศรี   พิษณุพงควิชชา  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 9 มกราคม 2563 


11210278639354

       26. นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา  วันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
หน.อนุชา       27. นายอนุชา อินทศร  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

sitemap icon

Main Menu