ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565  ..... คลิก .....

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 - 2565 ....คลิก....

 

 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  ..... คลิก .....

 Q4 2564

 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  ..... คลิก .....

รายงานการประชุมฯ

2563 04 03


รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

pic1

pic22

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ก ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ GFMIS
โดยหน่วยงานของรัฐสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 60 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน หรือดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 60 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
1. การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
2. การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
3. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
4. การบันทึกรายการชดใช้เงินยืม สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
5. การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
6. การเรียกรายงานผลการโอนยอดเบิกจ่าย ตามรหัสงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไปยังรหัสงบประมาณ พ.ศ. 2563

sitemap icon

Please publish modules in offcanvas position.