ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ

            แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (.. 2561 – 2565) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาทั้งสิ้น 5 ประเด็น
การพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด:

1) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)

2) อัตราการขยายตัวของภาคพาณิชยกรรม (ร้อยละ)

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ร้อยละ)

4) อัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา:

                           1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางสายหลัก สายรอง สายย่อย จุดเสี่ยง รวมถึงขยายเขตประปาภูมิภาค ระบบประปาหมู่บ้าน
ให้ครอบคลุม)

                           2) พัฒนาการวางผังเมืองเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

                           3) พัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถรองรับการขยายตัวภาคการผลิต อุตสาหกรรม พาณิชกรรม และการเกษตร

                           4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

                           5) พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

6) ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาด การค้า การลงทุน การจัดจำหน่าย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด:

                          1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมเยือน (ร้อยละ)

                          2) อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว (ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา:

                          1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน

                          2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (เส้นทาง/ป้ายแนะนำ/สาธารณูปโภค ฯลฯ)

                          3) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

                          4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน

                          5) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม

                          6) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

                          7) ส่งเสริมภาพลักษณ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

เป้าหมายและตัวชี้วัด:

                           1) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ) (พืชผัก มะม่วง กุ้งทะเล และไก่ไข่)

                           2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง (ร้อยละ)

3) ร้อยละของเกษตรกรในจังหวัดที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ (ร้อยละ)

                           4) ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) เฉลี่ยต่อไร่ในเขตพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (กก./ไร่)

แนวทางการพัฒนา:

                          1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคเกษตรกรรม

                          2) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล

                          3) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                          4) พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP

                          5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

เป้าหมายและตัวชี้วัด:

1) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น (ปี)

             2) สัดส่วนจำนวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง (ร้อยละ)

                           3) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ 1,000 คน (หมู่บ้าน/ชุมชน) เพิ่มขึ้น

                          4) ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ (ร้อยละ)

                          5) ร้อยละของประชากรในจังหวัดที่อยู่ใต้เส้นความยากจนที่ลดลง (ร้อยละ)

                          6) ร้อยละของสถานพยาบาลในจังหวัดที่ได้การรับรองคุณภาพ HA ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา:

                         1) เพิ่มคุณภาพการศึกษา

                         2) เพิ่มคุณภาพงานสาธารณสุข

                         3) ส่งเสริมคุณภาพการกีฬา และนันทนาการ

                         4) เสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย

                         5) เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                         6) เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                         7) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชนและสร้างอาสาสมัครป้องกันภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์: เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายและตัวชี้วัด:

                               1) อัตราการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)

               2) ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนไปกำจัด (ร้อยละ)

3) จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (แห่ง)

4) พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้น (แห่ง)

แนวทางการพัฒนา:

                          1) ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ

                          2) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำและคลองสาขา

                          3) สร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง และการกำจัดขยะตามหลักวิชาการ

                          4) เสริมสร้างการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                          5) สร้างเครือข่ายพลเมืองผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย

sitemap icon

Please publish modules in offcanvas position.