แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (คำสั่งจัง

sitemap icon

Main Menu