5. ผนวก ข ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะที่ระบุให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและไม่ได้มอบอำนาจ (2)

pdf download icon

sitemap icon

Main Menu