8. ผนวก ค ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการตามกฎหมายที่ระบุให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการต้นสังกัดมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด(3)

pdf download icon

sitemap icon

Main Menu