4. ผนวก ข ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะที่ระบุให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและไม่ได้มอบอำนาจไว้ (1)

pdf download icon

sitemap icon

Main Menu