แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน


เดือนที่ต้องการค้น :    Untitled Document   

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสาร
  1   จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  2    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 57   สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  3    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 57   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  4    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนธันวาคม 56   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  5    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนธันวาคม 56   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  6    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนธันวาคม 56   สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  10   สขร.1เดือนธันวาคม 2555   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  11   สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2555   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  12   จัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2555   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  13    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  14    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  15    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  16   ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนกันยายน 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  17   ส่งแบบรายงาน สขร.1เดือนสิงหาคม 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  18   ส่งแบบรายงาน สขร.1เดือนกรกฎาคม 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  19   ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนมิถุนายน 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  20   สงแบบรายงาน สขร.1 เดือนพฤษภาคม 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


@ Copyright 2009 By  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถนนเรืองวุฒิ  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3851-2520