กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 E-mail : officeccsweb@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร 038-512520
http://www.facebook.com/page/ จังหวัดฉะเชิงเทรา/220963171252183